بیوگرافی

دکتر حبیب میریوسفی

دکتر حبیب میریوسفی

شماره نظام: 37574

  • مشاوره کودک
  • مشاوره نوجوانان
  • مشاوره ازدواج
  • مشاوره کاهش وزن
  • رویکرد درمانی:
    • شناختی – رفتاری (CBT)